Ma t/m Vr bereikbaar
van 09:00 tot 17:00uur
whatsapp 06 40814105
8,8
352 Beoordelingen

Algemene Voorwaarden

  • Home
  • /
  • Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met CityTravel Group B.V.. Voetbaltrips.com is een handelsnaam van CityTravel Group B.V..

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het door Voetbaltrips.com gedane aanbod. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via elektronische weg (via de boekingsmodule op de website of via e-mail) maar kan ook schriftelijk of telefonisch geschieden.

2.2 Zorgt u ervoor dat u bij de aanvaarding van het aanbod uw gegevens volledig en correct aan Voetbaltrips.com doorgeeft. Voetbaltrips.com gaat namelijk van de juistheid van de gegevens uit! Indien een boeking naderhand dient te worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor uw rekening.

2.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg (per e-mail) een bevestiging van de overeenkomst. U bent gehouden om deze bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om o.a. reisdata, wedstrijdtijd en datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dient u per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur contact op te nemen met Voetbaltrips.com. Wijzigingen van de vlucht of de namen leidt vaak ook bij wijziging binnen 24 uur tot extra kosten. Voetbaltrips.com is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de gegevens niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van een boeking wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

2.4 Voetbaltrips.com gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren. In dit kader behoudt Voetbaltrips.com zich het recht voor om de overeenkomst binnen 48 uur (of tenminste 1 werkdag) na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, in welk geval Voetbaltrips.com de betaalde reissom binnen 5 werkdagen na betaling zal terugbetalen.

2.5 Wijzigingen in vervoers- of andere kosten of heffingen die na boeking plaatsvinden (BTW, luchthaven- of toeristenbelastingen en brandstoftoeslagen) worden nooit aan de klant doorberekend door Voetbaltrips.com. De reissom waarvoor u uw reis heeft geboekt kan dus nooit om deze redenen fluctueren nadat de boeking tot stand is gekomen.

2.6 Kennelijke (ofwel informatie waarvan voor de gemiddelde reiziger duidelijk is dat het om een fout of een vergissing gaat) fouten en vergissingen in de door of namens Voetbaltrips.com en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden Voetbaltrips.com niet. Voetbaltrips.com aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud Voetbaltrips.com zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

Artikel 3: Betaling

De reissom dient op het aangegeven tijdstip op de rekening van Voetbaltrips.com te zijn bijgeschreven. Voetbaltrips.com accepteert slechts bij grote uitzondering aanbetalingen, waarover in dat geval reeds in overeenstemming een afspraak is gemaakt. Indien u de reis heeft geboekt met gebruik van een aanbetaling sturen we u 6 weken voor vertrek eerst een herinnering over de restbetaling. Pas nadat u op de derde herinnering niet heeft gereageerd geldt dat de betalingstermijn een fatale termijn is; indien niet tijdig is betaald (dus na de derde herinnering en 4 weken voor vertrek), bent u in verzuim en komen rente en eventueel door Voetbaltrips.com te maken kosten in verband met uw verzuim (bijvoorbeeld doordat Voetbaltrips.com haar leveranciers wel dient te betalen alsmede incassokosten) volledig voor uw rekening.

Artikel 4: Wijzigingen

4.1 Voetbaltrips.com zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van de wedstrijd redelijkerwijs mogelijk is. Voetbaltrips.com zorgt dus dat de reisonderdelen zijn afgestemd op de wedstrijd conform de bepalingen vastgesteld in de Voetbaltrips Wedstrijdgarantie. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk op tijd te komen bij de wedstrijd.

4.2a Indien u niet kunt deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan u zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan u niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal Voetbaltrips.com u zoveel mogelijk behulpzaam zijn en assisteren bij het zoeken naar een oplossing. N.B. Het gaat hierbij om situaties waarbij de eerste reisdag reeds is aangevangen.

4.2b In het geval een wedstrijd door wedstrijdverplaatsing buiten het vluchtschema valt, dan kan de klant contact opnemen met Voetbaltrips.com. De klant kan dan beroep doen op de Voetbaltrips Wedstrijdgarantie. Deze zit standaard in het arrangement inbegrepen. De voorwaarden hiervan zijn bijgesloten bij de offerte en te vinden op onze website.

4.3 Voetbaltrips.com is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Voetbaltrips bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou u daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

Artikel 5: Indeplaatsstelling

5.1 Indien u verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, kan een ander in uw plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

5.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van Voetbaltrips.com verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door u/de ander te worden voldaan.

Artikel 6. Annulering

Indien u de reis annuleert, blijft u de reissom aan Voetbaltrips.com verschuldigd. Indien het voor Voetbaltrips.com echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat Voetbaltrips.com de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal Voetbaltrips.com 75% van de totale reissom terugstorten. Het is in dat geval ook mogelijk om 100% van de reissom te laten terugstoren in de vorm van een tegoed bij Voetbaltrips.com. Vanaf een week voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen u een annulering schriftelijjk (per email) door te geven. We zullen binnen een werkdag reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen.

Artikel 7: Reisbescheiden en reisdocumenten

7.1 Uiterlijk 7 dagen voor vertrek verstrekt Voetbaltrips.com u de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) uw hotelreservering en de vluchtgegevens/tickets. De voetbalkaarten liggen doorgaans gereed in het hotel of worden via de e-mail samen met de andere reisbescheiden naar het door u gekozen e-mailadres verstuurd. Dit betreffen kaarten voor het thuisvak van de club van bestemming. Houd hier rekening mee. Het is niet toegestaan om clubkleren van de tegenpartij te dragen tijdens de wedstrijd. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 5 dagen voor vertrek in uw bezit zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Voetbaltrips.com.

7.2 U bent gehouden om de door Voetbaltrips.com verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met Voetbaltrips.com. Voetbaltrips.com is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

7.3 De wedstrijdkaarten zijn altijd voor het thuisvak, tenzij anders van tevoren geboekt. Het is niet toegestaan om clubkleuren van de uitspelende partij te dragen tijdens de wedstrijd.

7.4 Voetbaltrips.com maakt voor veel wedstrijden gebruik van seizoen/membercards. Deze seizoen/membercards dient de klant na afloop van de wedstrijd weer in te leveren bij de receptie van het hotel of terug te sturen naar Voetbaltrips.com. De klant krijgt bij de levering van de wedstrijdkaarten altijd een instructie bijgevoegd met wat de klant moet doen met de wedstrijdkaarten na afloop van de wedstrijd. De klant is aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade die Voetbaltrips.com dient te maken dan wel lijdt, indien de klant zich niet houdt aan die instructies.

7.5 Voetbaltrips.com garandeert bij boeking van een even aantal personen dat er niemand alleen zit, tenzij anders vermeld. Het kan voorkomen dat u in paren van 2 wordt geplaatst. Bij boeking van een oneven aantal personen garanderen wij niet voor elke wedstrijd dat niemand alleen zal zitten. De klant is verantwoordelijk om voor betaling bij Voetbaltrips.com op te vragen wat de zitplaatsverdeling is voor de specifieke wedstrijd.

7.6 Voetbaltrips.com behoudt zich het recht voor wedstrijdtickets kostenloos te 'upgraden' naar een betere categorie, waarbij geldt dat Categorie 1 beter is dan Categorie 2, hetgeen beter is dan Categorie 3. Rangschikking van de categorieen is zichtbaar tijdens het boekingsproces. In het geval kaarten in de gekozen categorie of een betere categorie niet geleverd kunnen worden behoudt Voetbaltrips.com zich het recht voor wedstrijdtickets in een mindere categorie te leveren en het prijsverschil te restitueren aan de klant.

7.7 U bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Informatie hierover zult u zelf bij de aangewezen autoriteiten moeten inwinnen. Voetbaltrips.com is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien u niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

7.8 Voetbaltrips.com. raadt u dringend aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Vraag ons naar een gepaste reis- of annuleringsverzekering voor uw arrangement.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Voetbaltrips.com verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. U dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden (ofwel boekingsvoorwaarden) van Voetbaltrips.com en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

8.2 Voetbaltrips.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

A) de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: – de tekortkoming toe te rekenen is aan u zelf; of – de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of – de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die Voetbaltrips.com of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of – de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden; B) u uw schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering en/of ziektekostenverzekering of indien u via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld; C) en voorzover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

8.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Voetbaltrips.com voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel en gederfd reisgenot beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom. De aansprakelijkheid van Voetbaltrips.com voor gederfd reisgenot/smartengeld is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

Artikel 9: Klachten

9.1 Voetbaltrips.com doet haar uiterste best om uw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien u op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient u hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer van Voetbaltrips.com en deze melding schriftelijk (per e-mail of per post) aan Voetbaltrips.com te bevestigen. Deze melding dient ertoe Voetbaltrips.com in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

9.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 9.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien uw, tijdig gemelde, klacht op reis niet naar wens wordt opgelost, dient u deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail (info@voetbaltrips.com) of schriftelijk bij Voetbaltrips.com in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en uw eventuele rechten vervallen. Indien u tijdig uw klacht heeft ingediend, zal Voetbaltrips.com binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren op de klacht.

Artikel 10: Geschillen

Op alle geschillen tussen u en Voetbaltrips.com is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt.

Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis, of, als deze niet plaatsvond, een jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.