Rating stars 4.5

Klanten geven ons een 

9,3 volgens 

1295 beoordelingen kiyoh

Algemene Voorwaarden

Voordeligste aanbieder
24/7 noodnummer
Geen extra kosten
Zitplaatsen bij elkaar
10000+ tevreden klanten
/ Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met CityTravel Group B.V.. Voetbaltrips.com is een handelsnaam van CityTravel Group B.V..

Artikel 2: 

Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Voetbaltrips.com, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevat voor aanvaarding.

2.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Voetbaltrips.com opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Voetbaltrips.com haar aanbieding baseert.

2.3 In geval van een kennelijke vergissing of verschrijving is Voetbaltrips.com niet gehouden aan de offerte. Voetbaltrips.com is eveneens niet gehouden aan de offerte indien het product of de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Voetbaltrips.com niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 3:

Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het door Voetbaltrips.com gedane aanbod. De aanvaarding door de reiziger geschiedt doorgaans via elektronische weg (via de boekingsmodule op de website of via e-mail) maar kan ook schriftelijk of telefonisch geschieden.

3.2 Zorgt u ervoor dat u bij de aanvaarding van het aanbod uw gegevens volledig en correct aan Voetbaltrips.com doorgeeft. Voetbaltrips.com gaat namelijk van de juistheid van de gegevens uit! Indien een boeking naderhand dient te worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor uw rekening.

3.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg (per e-mail) een bevestiging van de overeenkomst. U bent gehouden om deze bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om o.a. reisdata, wedstrijdtijd en datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dient u per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur contact op te nemen met Voetbaltrips.com. Wijzigingen van de vlucht of de namen leidt vaak ook bij wijziging binnen 24 uur tot extra kosten. Voetbaltrips.com is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de gegevens niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van een boeking wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

3.4 Voetbaltrips.com gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren zonder dat er sprake is van een nog niet op de website doorgevoerde prijsstijging van één of meerdere onderdelen. In dit kader behoudt Voetbaltrips.com zich het recht voor om de overeenkomst binnen 48 uur (of tenminste 1 werkdag) na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, in welk geval Voetbaltrips.com de betaalde reissom binnen 5 werkdagen na betaling zal terugbetalen.

3.5 Wijzigingen in vervoers- of andere kosten of heffingen die na boeking plaatsvinden (BTW, luchthaven- of toeristenbelastingen en brandstoftoeslagen) worden nooit aan de klant doorberekend door Voetbaltrips.com. De reissom waarvoor u uw reis heeft geboekt kan dus nooit om deze redenen fluctueren nadat de boeking tot stand is gekomen.

3.6 Kennelijke (ofwel informatie waarvan voor de gemiddelde reiziger duidelijk is dat het om een fout of een vergissing gaat) fouten en vergissingen in de door of namens Voetbaltrips.com en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden Voetbaltrips.com niet. Voetbaltrips.com aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud Voetbaltrips.com zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

3.7 Er kan derhalve sprake zijn van een reisovereenkomst indien er aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Er kan derhalve ook sprake zijn van een algemene overeenkomst voor de koop van losse tickets. Ingeval van losse tickets wordt er derhalve geen reisovereenkomst gesloten.

3.8 Voetbaltrips.com treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) losse tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en organisator.

3.9 De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.

3.10 Voetbaltrips.com draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die of dat door derden zijn uitgegeven.

Artikel 4:

Uitvoering van de reis

4.1 Voetbaltrips.com is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.

4.2 De opdrachtgever(s) is (zijn) verplicht alle aanwijzingen van Voetbaltrips.com en/of diens vertegenwoordiger na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte opdrachtgever. 

4.3 De opdrachtgever, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor (in sterke mate) wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Voetbaltrips.com van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Voetbaltrips.com in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

4.4 De opdrachtgever is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan Voetbaltrips.com of diens vertegenwoordiger ter plekke.

4.5 Indien de opdrachtgever aan een of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is Voetbaltrips.com gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis tengevolge van het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5:

Wijzigingen

5.1 Voetbaltrips.com zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van de wedstrijd redelijkerwijs mogelijk is. Voetbaltrips.com zorgt dus dat de reisonderdelen zijn afgestemd op de wedstrijd. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk op tijd te komen bij de wedstrijd. Om extra kosten bij wijziging van een wedstrijd buiten het vluchtschema om te voorkomen raadt Voetbaltrips.com u aan om tijdens het boeken het servicepakket premium af te sluiten.

5.2a Indien u niet kunt deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de wedstrijd niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan u zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de wedstrijd, of door een wijziging van de wedstrijdtijden waarvan u niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal Voetbaltrips.com u zoveel mogelijk behulpzaam zijn en assisteren bij het zoeken naar een oplossing. N.B. Het gaat hierbij om situaties waarbij de eerste reisdag reeds is aangevangen.

5.2b In het geval een wedstrijd door wedstrijdverplaatsing buiten het vluchtschema valt, dan kan de klant contact opnemen met Voetbaltrips.com. De voorwaarden die gelden hangen af van het door de klant gekozen servicepakket. De voorwaarden hiervan zijn te vinden op onze website.

5.3 Voetbaltrips.com is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is Voetbaltrips bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan u onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou u daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

5.4 Indien een wedstrijd wordt uitgesteld of afgelast gelden de voorwaarden van het door u gekozen servicepakket. Indien gewenst kunnen we in het geval van losse tickets ook tot restitutie overgaan, de restitutie die u in dit geval ontvangt bedraagt echter de oorspronkelijke ticketprijs die is vastgesteld door de organisator van het event en niet de door u betaalde som. 

 

Artikel 6:

Indeplaatsstelling

6.1 Indien u verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, kan een ander in uw plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.

6.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/wedstrijd verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van Voetbaltrips.com verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door u/de ander te worden voldaan.

Artikel 7:

Annulering door de opdrachtgever

7.1 Indien u de reis annuleert, blijft u de reissom aan Voetbaltrips.com verschuldigd. Indien het voor Voetbaltrips.com echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat Voetbaltrips.com de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal Voetbaltrips.com 75% van de totale reissom terugstorten. Het is in dat geval ook mogelijk om 100% van de reissom te laten terugstoren in de vorm van een tegoed bij Voetbaltrips.com. Vanaf een week voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen u een annulering schriftelijjk (per email) door te geven. We zullen binnen een werkdag reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen.

7.2 De datum van ontvangst door Voetbaltrips.com van de schriftelijke annulering wordt beschouwd als annuleringsdatum.

7.3 De werkdagen en kantooruren van Voetbaltrips.com zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. E-mail- of andere berichten, die worden ontvangen bij Voetbaltrips.com gedurende de tijd dat het kantoor van Voetbaltrips.com is gesloten worden beschouwd te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag daarop volgende.

Artikel 8:

Annulering door Voetbaltrips.com

8.1 Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de datum van het vertrek tot stand is gekomen en de opdrachtgever de volledige reissom op de dag van vertrek nog niet heeft voldaan, heeft Voetbaltrips.com het recht de reis met onmiddellijke ingang te annuleren. Een en ander onverminderd het recht van Voetbaltrips.com op de volledige betaling van de reissom door de opdrachtgever.

8.2 Voetbaltrips.com kan de reisovereenkomst voorts annuleren wegens gewichtige redenen of omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang.

8.3 Voetbaltrips.com heeft in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang te annuleren, indien het aantal opdrachtgevers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal opdrachtgevers voor bedoelde reis. Voetbaltrips.com zal dan aan opdrachtgever het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk restitueren. Op enige (schade-)vergoeding zal opdrachtgever geen recht kunnen laten gelden.

8.4 Voetbaltrips.com heeft vanwege een fluctuerende beschikbaarheid van wedstrijdtickets het recht om een geboekt arrangement tot 3 weken voor vertrek te annuleren. De wederpartij kan vervolgens kiezen tussen een volledige restitutie of een switch naar een andere wedstrijd met eventuele bijbetaling of restitutie. Voetbaltrips.com is niet verantwoordelijk voor externe kosten die zijn gemaakt met betrekking tot het arrangement.

Artikel 9:

Uitsluiting herroepingsrecht 

9.1 De reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW wordt uitgesloten van het herroepingsrecht. De opdrachtgever kan derhalve geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht.

9.2 Eveneens wordt het herroepingsrecht van de opdrachtgever op de overeenkomst met betrekking tot vrijetijdsbesteding uitgesloten. Dit heeft derhalve betrekking op de losse tickets. De bedenktijd van 14 dagen waarbij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden ontbonden geldt derhalve niet. Losse tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op de losse tickets.

Artikel 10:

Reissom

10.1 De gepubliceerde reissom geldt per opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.

10.2 Prijsopgaven van de reissom worden steeds gedaan op basis van de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. Prijsopgaven van de reissom zijn er tevens op gebaseerd dat Voetbaltrips.com de reisovereenkomst kan uitvoeren zonder enige stagnatie.

10.3 Indien één of meerdere kostprijsfactoren, zoals onder meer de lonen, sociale- en overheidslasten, tolgelden, wisselkoersen, brandstoftoeslagen, assurantiepremies en in- en uitvoerrechten, na de totstandkoming van de overeenkomst verhoging ondergaat, ook al was deze verhoging voorzienbaar, is Voetbaltrips.com gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.

10.4 Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de eventueel verschuldigde B(elasting) T(oegevoegde) W(aarde), doch exclusief elke overige heffing vermeld.

10.5 Al onze genoemde prijzen zijn inclusief service-, verzend- en administratiekosten. Onder service-, verzend- en administratiekosten vallen alle kosten die worden gemaakt om de aanvraag vanuit de klant om te zetten naar een unieke voetbalervaring. De prijs welke in sommige gevallen vermeld staat op de ticket kan hierdoor afwijken van hetgeen dat u bij ons betaald heeft.

Artikel 11:

Betaling

11.1 Na de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de opdrachtgever het door of namens Voetbaltrips.com in rekening gebrachte binnen de op de factuur/bevestiging vermelde betalingstermijn aan Voetbaltrips.com te voldoen, waarbij de valutadatum van de bijschrijving bij Voetbaltrips.com een doorslaggevende factor is of zal zijn.

11.2 De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Voetbaltrips.com heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is de opdrachtgever gehouden om aan Voetbaltrips.com de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Voetbaltrips.com , onverminderd het recht van Voetbaltrips.com om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. De opdrachtgever is gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Voetbaltrips.com . De buitengerechtelijke kosten die de opdrachtgever dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.3 Niet tijdige betaling door opdrachtgever kan tot gevolg hebben dat een overeenkomst met onmiddellijke ingang door Voetbaltrips.com niet kan worden gegarandeerd.

11.4 Bij niet tijdige betaling kan Voetbaltrips.com de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat Voetbaltrips.com daarbij verplicht kan worden tot betaling van een financiële vergoeding.

11.5 Door betaling van (een gedeelte van) het verschuldigde, zoals op de factuur/bevestiging vermeldt, gaat opdrachtgever – nog afgezien van andere bepalingen – zonder enige uitzondering akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden vermeld.

Artikel 12:

Reisbescheiden en reisdocumenten

12.1 Uiterlijk 5 dagen voor vertrek verstrekt Voetbaltrips.com u de benodigde reisbescheiden, waaronder (indien van toepassing) uw hotelreservering en de vluchtgegevens/tickets. De voetbalkaarten liggen doorgaans gereed in het hotel, worden per post verstuurd of worden via de e-mail samen met de andere reisbescheiden naar het door u gekozen e-mailadres verstuurd. Dit betreffen altijd kaarten voor het thuisvak van de club van bestemming tenzij anders vermeld. Houd hier rekening mee. Het is niet toegestaan om clubkleren van de tegenpartij te dragen tijdens de wedstrijd. Indien de reisbescheiden niet uiterlijk 3 dagen voor vertrek in uw bezit zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Voetbaltrips.com.

12.2 U bent gehouden om de door Voetbaltrips.com verstrekte reisbescheiden direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden niet correct zijn, dient u per omgaande contact op te nemen met Voetbaltrips.com. Voetbaltrips.com is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing van de reisbescheiden wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor uw rekening.

12.3 De wedstrijdkaarten zijn altijd voor het thuisvak, tenzij anders van tevoren geboekt. Het is niet toegestaan om clubkleuren van de uitspelende partij te dragen tijdens de wedstrijd.

12.4 Voetbaltrips.com maakt voor veel wedstrijden gebruik van seizoen/membercards. Deze seizoen/membercards dient de klant na afloop van de wedstrijd weer in te leveren bij de receptie van het hotel of terug te sturen naar Voetbaltrips.com. De klant krijgt bij de levering van de wedstrijdkaarten altijd een instructie bijgevoegd met wat de klant moet doen met de wedstrijdkaarten na afloop van de wedstrijd. De klant is aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade die Voetbaltrips.com dient te maken dan wel lijdt, indien de klant zich niet houdt aan die instructies.

12.5 Voetbaltrips.com garandeert bij boeking van een even aantal personen dat er niemand alleen zit, tenzij anders vermeld. Het kan voorkomen dat u in paren van 2 wordt geplaatst. Bij boeking van een oneven aantal personen garanderen wij niet voor elke wedstrijd dat niemand alleen zal zitten. De klant is verantwoordelijk om voor betaling bij Voetbaltrips.com op te vragen wat de zitplaatsverdeling is voor de specifieke wedstrijd.

12.6 Voetbaltrips.com behoudt zich het recht voor wedstrijdtickets kostenloos te 'upgraden' naar een betere categorie, waarbij geldt dat Categorie 1 beter is dan Categorie 2, hetgeen beter is dan Categorie 3. Rangschikking van de categorieen is zichtbaar tijdens het boekingsproces. In het geval kaarten in de gekozen categorie of een betere categorie niet geleverd kunnen worden behoudt Voetbaltrips.com zich het recht voor wedstrijdtickets in een mindere categorie te leveren en het prijsverschil te restitueren aan de klant.

12.7 U bent zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Informatie hierover zult u zelf bij de aangewezen autoriteiten moeten inwinnen. Voetbaltrips.com is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien u niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.

12.8 Voetbaltrips.com. raadt u dringend aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Vraag ons naar een gepaste reis- of annuleringsverzekering voor uw arrangement.

Artikel 13:

Speeldata en tijden

13.1 Opdrachtgever U dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door Voetbaltrips.com . Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de consument onverwijld te melden aan Voetbaltrips.com .

13.2 Voetbaltrips.com kan niet gehouden worden aan de gegeven datum als indicatie, het betreft slechts een indicatie en kan derhalve worden gewijzigd. Een opdrachtgever die een reisovereenkomst aangaat of een losse ticket koopt via Voetbaltrips.com kan de overeenkomst niet annuleren op grond van het wijzigen van speeldatum en/of ontvangsttijdstip. De voorwaarden die van toepassing zijn hangen in dit geval af van het door u gekozen servicepakket.

Artikel 14:

Overmacht

14.1 Voetbaltrips.com schiet niet toerekenbaar tekort in haar verplichtingen uit hoofde van de reisovereenkomst, indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht.

14.2 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Voetbaltrips.com is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Voetbaltrips.com kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, defecte machines, gebrek aan grondstoffen, epidemieën, computervirussen, bedrijfsstoringen, storm, brand, waterschade, oorlog(gevaar), rellen, in- en uitvoerbelemmeringen, wegblokkades, verhoging van tolgelden evenals alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en alle belemmeringen of nalatigheden, (mede) veroorzaakt door onvolledige, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van de verplichtingen jegens Voetbaltrips.com door de door deze ingeschakelde derden, van wie Voetbaltrips.com in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is, waaronder het bezorgen en/of afleveren van toegangsbewijzen, reisdocumenten en dergelijke, ongeacht de reden of de oorzaak daarvan.

14.3 Indien Voetbaltrips.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Voetbaltrips.com gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15:

Aansprakelijkheid

15.1 Indien Voetbaltrips.com aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

15.2 Voetbaltrips.com is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven is aan een of meer opdrachtgever(s) of een of meer medeopdrachtgevers(s).

15.3 Voetbaltrips.com is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit het ontbreken van volledige dekking op de reis- en/of annuleringsverzekering van de opdrachtgever.

15.4 De aansprakelijkheid van Voetbaltrips.com jegens haar opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van artikel 15.4 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Voetbaltrips.com voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag van EURO 450,00 per gebeurtenis of (een reeks van) gebeurtenissen die kennelijk of blijkbaar dusdanig verband met elkaar hebben dat zulks dient te worden beschouwd als een gebeurtenis.

15.5 Voetbaltrips.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Voetbaltrips.com .

15.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Voetbaltrips.com gelden ook ten behoeve van werknemers van Voetbaltrips.com , het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

15.7 Wanneer opdrachtgever bij schade anderszins recht heeft op een schadeloosstelling, dient de opdrachtgever de geleden schade in dat geval op die verzekeringsmaatschappij, instelling of anderszins te verhalen en is Voetbaltrips.com gevrijwaard van claims in dezen. Tevens stelt de opdrachtgever Voetbaltrips.com schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor Voetbaltrips.com kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van opdrachtgever komen.

15.8 Wanneer de opdrachtgever de berekende reissom of onderdeel hiervan niet volledig en/of niet tijdig heeft voldaan aan Voetbaltrips.com , kan de opdrachtgever – ingeval van schade of verwijtbaar ongerief – geen enkel recht op een (schade-)vergoeding laten gelden.

15.9 Het uitvallen of verminderen van voorzieningen, welke Voetbaltrips.com niet kan beïnvloeden, mag en kan Voetbaltrips.com niet worden verweten en van enige schadeloosstelling kan dan ook geen sprake zijn.

15.10 Wanneer opdrachtgever om welke reden en op welke wijze risico veroorzaakt of neemt, althans situaties veroorzaakt, althans hieraan meewerkt, althans niet verhindert, welke schade veroorzaken, althans (zullen) kunnen veroorzaken, kunnen door Voetbaltrips.com met onmiddellijke ingang worden uitgesloten verder aan de reis of het evenement deel te nemen. Van enige aansprakelijkheid jegens Voetbaltrips.com kan in casu geen sprake zijn.

15.11 Voetbaltrips.com is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals, maar niet beperkt tot, agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de wederpartij. Als u wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de wederpartij. Voetbaltrips.com verleent in deze gevallen geen restitutie aan de wederpartij.

15.12 Indien de opdrachtgever een losse ticket heeft gekocht voor een wedstijd via Voetbaltrips.com en er doen zich omstandigheden voor waardoor de opdrachtgever niet in het stadion komt, dan is Voetbaltrips.com voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk. Bij deze eventuele schade kan gedacht worden aan de vlucht naar de plaats van het stadion en een hotelovernachting.

Artikel 16: Onvolkomenheden of klachten

16.1 Voetbaltrips.com doet haar uiterste best om uw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien u op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient u hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer van Voetbaltrips.com en deze melding schriftelijk (per e-mail of per post) aan Voetbaltrips.com te bevestigen. Deze melding dient ertoe Voetbaltrips.com in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

16.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 16.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien uw, tijdig gemelde, klacht op reis niet naar wens wordt opgelost, dient u deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail (info@voetbaltrips.com) of schriftelijk bij Voetbaltrips.com in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en uw eventuele rechten vervallen. Indien u tijdig uw klacht heeft ingediend, zal Voetbaltrips.com binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren op de klacht.

16.3 Aangezien Voetbaltrips.com dikwijls van derden afhankelijk is of zal zijn, zal de opdrachtgever zich in bepaalde situaties moeten schikken en aanpassen.

16.4 Opdrachtgever zal er terdege rekening mee moeten houden dat in andere landen normen en gewoonten worden gehanteerd, die Nederlanders vreemd of (minder) bekend zijn.

Artikel 17: Geschillen

Op alle geschillen tussen u en Voetbaltrips.com is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt.

Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis, of, als deze niet plaatsvond, een jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 18:

Wijzigen van voorwaarden

Voetbaltrips.com is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Voetbaltrips.com zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.